Eesti keeles (EST)По-русски (RUS)In English (ENG)

Projekt "Põlevkivi Kompetentsikeskus"

Saada link Prindi

Põlevkivi Kompetentsikeskus (PKK) on rahvusvaheliselt tunnustatud põlevkivi, teiste
loodusvarade ja nende töötlemise kõrvalsaaduste väärindava kasutamise eestseisja, sõltumatu
ekspert ning valdkonnaga seotud ettevõtluse ja regiooni arengu edendaja. Jätkuprojekti
tegevusfookus on suunatud põlevkivivaldkonna uuringute ja ettevõtluse arendamisele,
teadlikkuse tõstmisele ning PKK kui organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamisele.

Eesmärgid:
1. luua eeldused uute ja töötavate tehnoloogiate arendamiseks, rakendusuuringute ja
tootearenduse laiendamiseks
2. parendada tingimusi ettevõtlussiirdeks, teadmismahuka ettevõtluse arendamiseks, tõhustada
ettevõtete koostööd kõrgkoolidega, võrgustumist, aidata kaasa eri sektorite koostööle
tõstmaks ettevõtlusaktiivsust
3. teadmussiirde abil pakkuda tuge põlevkivivaldkonnaga seotud ettevõtlusele, toetades niiviisi
piirkonda laiemalt
4. luua kõrgema lisandväärtusega töökohti, võimaldada noorte spetsialistide konkurentsivõime
tõstmist läbi praktika, magistrining doktoritööde
5. arendada PKKd kui jätkusuutlikku organisatsiooni

Seos meetme alleesmärkidega: PKK
1. loob võimalused Eesti tipptasemel spetsialistide, välisteadlaste ja organisatsioonide
kaasamiseks valdkondlike kompetentside arendamiseks ja kõrget lisandväärtust pakkuvad
teadlaste töökohtade loomiseks regioonis.
2. algatab ja juhib ühishuvi pakkuvaid arendusprojekte ning teostab neid konkreetsete
kompetentside ulatuses, loob ja vahendab oskusteavet aidates kaasa kompetentside parima
võimaliku taseme tagamisele ning toetab põlevkivi ja selle käitlemisega seotud
sidusproduktide kasutusalade laiendamist
3. ühendab valdkondlikku oskusteavet, ettevõtlusinformatsiooni ja nõustamist ning omab
taristut, et toetada ja tekitada teadmisemahukaid väikeettevõtteid
4. koordineerib suur ja väikeettevõtete vahelist koostööd, koondades teabe suurettevõtete
vajaduste ja sobilike partner VKEde kohta, toetades väikeettevõtete tekkimist ja püsima
jäämist; tegutseb sõltumatu eksperdi rollis KOVide ja põlevkiviettevõtete koostöö
arendamisel; suhtleb avalikkusega põlevkivialase temaatika osas

Projekti tulemusena on:

  • teostatud uuringute tulemusena kasvanud kompetents põlevkivi valdkonnas;
  • tekkinud uued põlevkivivaldkonnaga seotud (väike)ettevõtted;
  • loodud otsesed ja kaudsed töökohad;
  • paranenud koostöö eri sektorite vahel;
  • kasvanud PKK võimekus panustada regiooni arengusse;
  • PKK aktsepteeritud ekspert rahvusvahelisel tasandil.


Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekti eelarve: 823 529,41 EUR

Toetus: 699 999,99 EUR

alt

Sa asud siin: Meist Projekt "Põlevkivi Kompetentsikeskus"